نگین پورمخبر

به عنوان یک خانه دارد با ۳ فرزند، اغلب زمان خود در روز را در اشپزخانه سپری می کنم، این زمان و همین طور شرایطی که برای خانه های کوچک امروزی وجود دارد با یکدیگر همخوانی ندارند، به همین علت مجبور بودم همیشه از طرح و رویای خودم بگذرم، اما با طراحی خاصی که قبل از اجرا امپریال کابینت برای من انجام دادند، متوجه شدم که می توانم آشپزخانه دلخواه خودم را کنار کارایی بالا یکجا داشته باشم.

Call Now Buttonتلفن: ۶۶۱۲۹۵۰۱